Riksdagsskrivelse 2018/19:184

Riksdagsskrivelse 2018/19:184

Riksdagsskrivelse 2018/19:184

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2018/19:CU14 Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson