Riksdagsskrivelse 2018/19:192

Riksdagsskrivelse 2018/19:192

Riksdagsskrivelse 2018/19:192

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU13 Kriminalvårdsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson