Riksdagsskrivelse 2018/19:202

Riksdagsskrivelse 2018/19:202

Riksdagsskrivelse 2018/19:202

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU13 Vattenvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson