Riksdagsskrivelse 2018/19:207

Riksdagsskrivelse 2018/19:207

Riksdagsskrivelse 2018/19:207

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU16 Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 maj 2019

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson