Riksdagsskrivelse 2018/19:213

Riksdagsskrivelse 2018/19:213

Riksdagsskrivelse 2018/19:213

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2018/19:CU16 Nya EU- regler om aktieägares rättigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson