Riksdagsskrivelse 2018/19:226

Riksdagsskrivelse 2018/19:226

Riksdagsskrivelse 2018/19:226

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU36 Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson