Riksdagsskrivelse 2018/19:230

Riksdagsskrivelse 2018/19:230

Riksdagsskrivelse 2018/19:230

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU18 Avskaffad särskild löneskatt för äldre får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson