Riksdagsskrivelse 2018/19:234

Riksdagsskrivelse 2018/19:234

Riksdagsskrivelse 2018/19:234

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU21 Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson