Riksdagsskrivelse 2018/19:235

Riksdagsskrivelse 2018/19:235

Riksdagsskrivelse 2018/19:235

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU22 Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson