Riksdagsskrivelse 2018/19:240

Riksdagsskrivelse 2018/19:240

Riksdagsskrivelse 2018/19:240

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU19 Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson