Riksdagsskrivelse 2018/19:244

Riksdagsskrivelse 2018/19:244

Riksdagsskrivelse 2018/19:244

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU15 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 juni 2019

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson