Riksdagsskrivelse 2018/19:254

Riksdagsskrivelse 2018/19:254

Riksdagsskrivelse 2018/19:254

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU16 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2019

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson