Riksdagsskrivelse 2018/19:261

Riksdagsskrivelse 2018/19:261

Riksdagsskrivelse 2018/19:261

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU20 Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2019

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson