Riksdagsskrivelse 2018/19:264

Riksdagsskrivelse 2018/19:264

Riksdagsskrivelse 2018/19:264

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2018/19:CU17 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson