Riksdagsskrivelse 2018/19:265

Riksdagsskrivelse 2018/19:265

Riksdagsskrivelse 2018/19:265

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag har lagt betänkandet till handlingarna.

Stockholm den 17 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson