Riksdagsskrivelse 2018/19:268

Riksdagsskrivelse 2018/19:268

Riksdagsskrivelse 2018/19:268

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU16 Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson