Riksdagsskrivelse 2018/19:270

Riksdagsskrivelse 2018/19:270

Riksdagsskrivelse 2018/19:270

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU18 Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson