Riksdagsskrivelse 2018/19:273

Riksdagsskrivelse 2018/19:273

Riksdagsskrivelse 2018/19:273

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU21 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson