Riksdagsskrivelse 2018/19:275

Riksdagsskrivelse 2018/19:275

Riksdagsskrivelse 2018/19:275

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU18 Miljömålen – med sikte på framtiden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson