Riksdagsskrivelse 2018/19:281

Riksdagsskrivelse 2018/19:281

Riksdagsskrivelse 2018/19:281

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU27 Fri- och rättigheter, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson