Riksdagsskrivelse 2018/19:282

Riksdagsskrivelse 2018/19:282

Riksdagsskrivelse 2018/19:282

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU32 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2018, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson