Riksdagsskrivelse 2018/19:296

Riksdagsskrivelse 2018/19:296

Riksdagsskrivelse 2018/19:296

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU27 Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson