Riksdagsskrivelse 2018/19:44

Riksdagsskrivelse 2018/19:44

Riksdagsskrivelse 2018/19:44

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU5 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 november 2018

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson