Riksdagsskrivelse 2018/19:4

Riksdagsskrivelse 2018/19:4

Riksdagsskrivelse 2018/19:4

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU6 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 oktober 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson