Riksdagsskrivelse 2018/19:5

Riksdagsskrivelse 2018/19:5

Riksdagsskrivelse 2018/19:5

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU7 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 oktober 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson