Riksdagsskrivelse 2018/19:6

Riksdagsskrivelse 2018/19:6

Riksdagsskrivelse 2018/19:6

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU8 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 oktober 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson