Riksdagsskrivelse 2018/19:80

Riksdagsskrivelse 2018/19:80

Riksdagsskrivelse 2018/19:80

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2018

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson