Riksdagsskrivelse 2018/19:99

Riksdagsskrivelse 2018/19:99

Riksdagsskrivelse 2018/19:99

Regeringen

Utrikesdepartementet1

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:100 till Näringsdepartementet