Riksdagsskrivelse 2019/20:20

Riksdagsskrivelse 2019/20:20

Riksdagsskrivelse 2019/20:20

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU2 Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson