Riksdagsskrivelse 2019/20:47

Riksdagsskrivelse 2019/20:47

Riksdagsskrivelse 2019/20:47

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU6 Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson