Riksdagsskrivelse 2019/20:52

Riksdagsskrivelse 2019/20:52

Riksdagsskrivelse 2019/20:52

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU9 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson