Riksdagsskrivelse 2019/20:55

Riksdagsskrivelse 2019/20:55

Riksdagsskrivelse 2019/20:55

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU4 Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson