Riksdagsskrivelse 2019/20:5

Riksdagsskrivelse 2019/20:5

Riksdagsskrivelse 2019/20:5

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU3 Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson