Riksdagsskrivelse 2019/20:73

Riksdagsskrivelse 2019/20:73

Riksdagsskrivelse 2019/20:73

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU11 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson