Riksdagsskrivelse 2019/20:78

Riksdagsskrivelse 2019/20:78

Riksdagsskrivelse 2019/20:78

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU5 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson