Riksdagsskrivelse 2019/20:90

Riksdagsskrivelse 2019/20:90

Riksdagsskrivelse 2019/20:90

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU11 Anstånd med kupongskatt i vissa fall får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson