Riksdagsskrivelse 2019/20:91

Riksdagsskrivelse 2019/20:91

Riksdagsskrivelse 2019/20:91

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU12 Skatt på avfallsförbränning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson