Riksdagsskrivelse 2019/20:92

Riksdagsskrivelse 2019/20:92

Riksdagsskrivelse 2019/20:92

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU15 Sänkt skatt på drivmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson