Riksdagsskrivelse 2019/20:95

Riksdagsskrivelse 2019/20:95

Riksdagsskrivelse 2019/20:95

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson