Riksdagsskrivelse 2020/21:172

Riksdagsskrivelse 2020/21:172

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:172

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU11 Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 februari 2021

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.