Att planera för framtiden – statens arbete med scenarier inom miljö-, energi-, transport-, och bostadspolitiken

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:4

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 1 - 1 8

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 1 5 0 9

R I R 2 0 1 9 : 4

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Att planera för framtiden

–statens arbete med scenarier inom
miljö-,

energi-,

transport-,
och bostadspolitiken

Riksrevisionen har granskat statens arbete med scenarier inom
miljö-,

energi-,

transport-,
och bostadspolitiken. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Trafikverket.

Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida