Bevara samlingarna – säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:5

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 1 - 1 4

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 8 - 0 4 3 6

R I R 2 0 1 9 : 5

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Bevara samlingarna

– säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

Riksrevisionen har granskat om arbetet med säkerhet på de statliga centralmuseerna bidrar till en betryggande säkerhet för samlingarna. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser de statliga centralmuseerna och Riksantikvarieämbetet.

Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat i detta ärende.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida