Ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:23

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 9 - 0 2 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 1 1 6 0 R I R 2 0 1 9 : 2 3

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Ej verkställda beslut

– rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS

Riksrevisionen har granskat reglerna om kommuners skyldighet att rapportera ej verkställda beslut och särskild avgift i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Inspektionen för vård och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida