Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:28

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D : 2 0 1 9 - 1 0 - 0 1 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 8 - 0 7 7 8 R I R 2 0 1 9 : 2 8

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Föråldrade
it-system

– hinder för en effektiv digitalisering

Riksrevisionen har granskat förekomsten av föråldrade
it-system
hos ett drygt

60-tal
större myndigheter. Fokus för granskningen har varit om myndigheterna och regeringen har gjort tillräckligt för att hantera de problem som föråldrade
it-system
innebär. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och de
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida