Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:13

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 4 - 1 0

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 8 - 0 2 6 8

R I R 2 0 1 9 : 1 3

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Grundsärskolans kunskapsuppdrag

– styrning, stöd och uppföljning

Riksrevisionen har granskat den statliga styrningen, stödet och uppföljningen av grundsärskolan sedan 2011. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Statens skolverk.

Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat i detta ärende. Revisionsledare Olof Widmark har varit föredragande. Tillförordnad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida