Jämställdhet i Almis låneverksamhet – otydlig styrning och återrapportering

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:7

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 2 - 1 8

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 1 6 5 3

R I R 2 0 1 9 : 7

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Jämställdhet i Almis låneverksamhet

– otydlig styrning och återrapportering

Riksrevisionen har granskat om regeringens och Almi Företagspartner AB:s arbete med Almis uppdrag om kvinnors företagande bidrar till att uppfylla det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen, Regeringskansliet och Almi.

Riksrevisor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida