Nationalräkenskaperna – en stabilare grund för finanspolitiken

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:34

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D : 2 0 1 9 - 1 1 - 1 5 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 8 - 1 3 4 4 R I R 2 0 1 9 : 3 4

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Nationalräkenskaperna

– en stabilare grund för finanspolitiken

Riksrevisionen har granskat nationalräkenskaperna. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Statistiska centralbyrån.

Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Tomas Forsfält har varit föredragande. Revisionsdirektör Helena Knutsson och enhetschef Håkan Jönsson har medverkat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida