Regionala exportcentrum – En del av Sveriges exportstrategi

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:3

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 1 - 1 8

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 0 1 9 6

R I R 2 0 1 9 : 3

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Regionala exportcentrum

– en del av Sveriges exportstrategi

Riksrevisionen har granskat inrättandet av regionala exportcentrum. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Tillväxtverket.

Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Ämnessakkunnig Dimitrios Ioannidis har varit föredragande. Tillförordnad enhetschef Bengt Lewin och revisionsledare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida