Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt arbete som kan förbättras

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:6

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 2 - 0 7

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 8 - 0 2 3 9

R I R 2 0 1 9 : 6

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor

– ett viktigt arbete som kan förbättras

Riksrevisionen har granskat Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbeslut. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser Statens skolinspektion.

Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat i detta ärende. Sofia Sandgren Massih har varit föredragande. Keili Saluveer har medverkat i den slutliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida