Stöd till renovering och energieffektivisering - en riktad satsning till vissa bostadsområden

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:25

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 9 - 1 7 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 8 - 1 3 0 5 R I R 2 0 1 9 : 2 5

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Stöd till renovering och energieffektivisering

– en riktad satsning till vissa bostadsområden

Riksrevisionen har granskat det statliga stödet till renovering och energieffektivisering i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen.

Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Linda Sahlén Östman har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida